پیمان پرشور، سروده ای از ویلیام باتلر ییتس

ویلیام باتلر ییتسدیگران، چون تو شکستی سوگند پرشورمان را
دوستان من شده اند
اما، آن گاه که مرگ به چهره ی من می نگرد،
آن گاه که به اوج رویا می رسم یا
آن گاه که داغ از شرابم
ناگهان چهره ات در برابرم سبز می شود.

william batler yeats

مطالب پیشنهادی

نظرتان را بنویسید

آدرس ایمیل شما نزد مامحفوظ است و منتشر نمی شود.