تنها یک نگاه، شعری از فریدا هیوز

فریدا هیوزتو مرا دوست نداشتی!
تنها نگاهی انداختی
به رو نوشت چهره ای که به آن تولد بخشیدی

اندوه من
مثل آستر پوسیده ی یک کت چرمی
ناگهان سر باز می کند
و تمام هستی ام از هم می شکافد.

frieda hughes
فریدا هیوز، شاعر انگلیسی
ترجمه از چیستا یثربی، کتاب آبی کوچک عشق

مطالب پیشنهادی

نظرتان را بنویسید

آدرس ایمیل شما نزد مامحفوظ است و منتشر نمی شود.