تعبیر خواب آب برداشتن

لوک اویتنهاو می گوید:

آب برداشتن: خبر

آب نشانگر بسیاری از تصاویر، از اسطوره ها و رویاهاست.

منوچهر مطیعی تهرانی گوید:

دیدن آب در خواب خوب است و نشان روشنایی و صفاست.