تعبیر خواب آب گوشت

۱- دیدن آبگوشت در خواب ، نشانه صداقت وصمیمیت و حمایت دوستان است.

۲ـ اگر فردی عاشق ، خواب آبگوشت ببیند، نشانه تعلق خاطری پایدار است.

۳ـ اگر خواب ببیند، مشغول تهیه آبگوشت هستید، نشانه آن است که سرنوشت خود ودیگران را در دست می گیرید