تعبیر خواب آشپزخانه

۱-دیدن آشپزخانه در خواب ، علامت آن است که حوادثی ناگهانی، شما را غمگین خواهد ساخت.

۲ـ اگر زنی خواب ببینید آشپزخانه اش تمیز و مرتب است ، علامت آن است که اقبال به او رو خواهد کرد.