تعبیر خواب آفتاب گردان

محمد بن سیرین گوید: توضیح در باب اینکه گل مورد نظر این سیرین آفتابگردان باشد چندان مطمئن نیستیم اما دلیل اینکه همیشه گلها و میوه هایزرد را به بیماری تعبیر کرده است ، احتمال میدهیم این مورد نیز که به ، اردکون ، آمده است ، همان گل آفتابگردان باشد که به همان تعبیر در موقع خواب دیدن رنج و بیماری است.

۱ـ دیدن دسته گل آفتاب گردان در خواب ، نشانه اندوه است.

۲ـ اگر خواب ببینید در مزرعه ای از گلهای آفتابگردان راه میروید و آفتاب میتابد و پرندگان آواز میخوانند ، نشانه آن است که شادمانی و سلامت دست در دست هم میدهند تا شما را سعادتمند کنند.

۳ـ اگر گلهای آفتاب گردان را در فصل یببینید که این گلها در آن فصل رشد نمیکنند ، علامت آن است که شر و بدی گریبان شما را میگیرد.