تعبیر خواب اجاق گاز

مهمترین‌ بخش‌ نمادین‌ این‌ خواب ‌ میگوید ممکن‌ است‌ در رابطه‌ بابچه‌دار شدن‌ ترس‌ و وحشت‌ شدیدی‌ را تجربه‌می‌کنید و یا سخت‌ در انتظار آن‌ هستید. گفته‌می‌شد که‌ اجاق‌ یا فر گرم‌ به‌ منزله‌ باروری‌،مثمرثمر بودن‌ و یا مثبت‌ اندیشی‌ است‌،

در حالی‌که‌ اجاق‌ سرد و خاموش‌ تعبیری‌ برعکس‌ دارد.اگرچه‌، اجاق‌ و فر در کل‌ نمایانگر خانه‌داری‌ وپخت‌ و پز نیز هستند.

۱ـ دیدن اجاق گاز در خواب ، نشانه آن است که با پادرمیانی شما ، اختلاف و اندوه از بین میرود.

۲ـ اگر دختری خواب ببیند روی اجاق گاز غذا میپزد ، نشانه آن است که با سپاسگذاری و قدردانی افراطی خود ، دوست صمیمی خود را از دست میدهد.