تعبیر خواب از دست دادن تعادل

۱ـ اگر خواب ببینید ناگهان روی چیزی میخورید و تعادل خود را از دست میدهید، نشانه آن است که با بی دقتی وظایف خود را انجام خواهید داد.

۲ـ اگر خواب ببینید دیگران به گونه ای تعادل خود را از دست میدهند ، نشانه آن است که از بی دقتی و غفلت دیگران بهره می گیرید.