تعبیر خواب اسکیت

۱ـ اگر خواب ببینید روی یخ اسکیت بازی می کنید ، نشانه آن است که در آستانه از دست دادن موقعیتی ارزشمند قرار گرفته اید .
اگر خواب ببینید هنگام اسکیت بازی یخ میشکند و در آب فرو میروید ، نشانه آن است که از نصیحت های دوستانی با ارزش برخوردار خواهید شد .
۲ـ اگر خواب ببینید دیگران مشغول اسکیت بازی هستند ، علامت آن است که نام شما را در کنار نامی که شما ستایشش میکنید ، با رسوایی یاد خواهند کرد .
۳ـ دیدن کفشهای اسکیت در خواب ، نشانه آن است که با هم نشینان خود سر سازگاری نخواهید داشت .