تعبیر خواب اصلاح صورت

اگر خواب ببینید می خواهید به آرایشگاه بروید و موی سر خود را اصلاح کنید ، علامت آن است که برای پیش بردن اهداف خود نقشه میکشید . اما نیرویکافی برای عملی کردن نقشه ها صرف نمیکنید.