تعبیر خواب الاحزاب

اگر دید که سوره احزاب می خواند، دلیل که صد دینار بیابد و به خداوندش دهد. ابراهیم کرمانی گوید:
رسول (ص) را به خواب بیند. حضرت امام جعفر صادق فرماید: توفیق یابد.