تعبیر خواب الماس

تعبیر خواب الماس
۱ـ اگر خواب ببینید صاحب قطعه ای الماس هستید ، نشانه آن است که مورد لطف و احترام مقامات بالا قرار میگیرید .
اگر دختری خواب ببیند نامزدش به او الماس هدیه میدهد ، علامت آن است که ازدواجش با افتخار و سربلندی همراه خواهد شد .
۳ـ گم کردن الماس در خواب ، نشانهرسوایی و مرگ است .
۴ـ اگر زن ورزشکاری خواب الماس ببیند ، نشانه آن است که روزهایی لبریز از سعادت و هدایایی با شکوه در پیش رو دارد . اگر بازرگانان چنین خواب یببینند ، نشانه معاملات سود آور است .
۵ـ دیدن الماس در خواب نشانه موفقیت است . مگر آنکه خواب ببینید از روی جسد کسی الماسی ربوده میشود ، در این صورت نشانه آن است که دوستان شما را به بیوفایی متهم میکنند .