تعبیر خواب انجیل

محمدبن سیرین گوید: اگر بیند که انجیل همی خواند، دلیل بود که از حق به باطل فریفته شود
و خودرای شود. اگر بیند از کتاب انجیل همی خواند، دلیل کند از آن کسانی که از ملت عیسی باشند، خیر اندک بدو رسد. اگر از بر می خواند، دلیل است از حق به باطل گردد و دوستدار ترسایان شود.
۱ـ خواب کتاب انجیل ، نشانه زندگی سالم و بی ضرر و مورد پسند است .
۲ـ اگر در خواب ببینید که با تعالیم انجیل مخالفت می کنید ، نشانه آن است که دوستی شما را وسوسه می کند تا دست به کارهای ناپسند بزنید ، اما شما در مقابل وسوسه ها مقاومت خواهید کرد