تعبیر خواب برزنت

۱ـ دیدن پارچه برزنت در خواب ، علامت روبرو شده با سردی و خیانت است .

۲ـ اگر خواب ببینید پارچه برزنت خرید و فروش می کنید ، علامت آن است که معاملاتی مشکوک خواهید داشت .