تعبیر خواب بغل

محمدبن سیرین گوید: بغل در خواب ، دلیل بر ملامت و زشتی است که بدو رسد و موی بغل، دلیل کند بر یافتن مراد و غالب شدن بر دشمن.

ابراهیم کرمانی گوید:
اگر بیند که از بغل ویبویناخوش میآید، دلیل کند که مال حرام یابد.

جابرمغربی گوید: اگر بیند که از بغل ویبویناخوش میآمد، مال حرام یابد. اگر کسیبیند که دست ها در زیر بغل داشت، دلیل است بر یافتن مراد و قهر دشمن. بعضی از معبران گفته اند: دلیل است بر داشتن مروت و جوانمردی، و هر که بیند در بغل او نقصانی نیست، دلیل که نامردای کشد و دشمن بر وی غالب شود. اگربیند که از بغل ویبویناخوش میآمد، دلیل که مال به ویرسد، اما به دشواری. اگر بیند از زیر بغل وی عرق روان شد، دلیل که به قدر آن عرق از مال چیزی نقصان گردد.