تعبیر خواب بقالی

محمدبن سیرین گوید: بقالی کردن در خواب ، جهد کردن است در کارها و چیزی حاصل کردن به جهت معیشت. اگر بیند بقالی میکرد، دلیل که به کار و کسب دنیا مشغول شود و به قدر آن چه داشت وی را از متاع دنیا حاصل شود.

ابراهیم کرمانی گوید: اگر بیند متاعهای لقالی را به زر و درم میفروخت، دلیل بر غم و اندوه کند، زیرا که زر و درم به تاویل غم و اندوه است.

حضرت امام جعفر صادق فرماید: بقالی کردن در خواب بر سه وجه باشد.اول: کسب کردن، دوم: منفعت یافتن، سوم: غم و اندوه.

دیدن بقالی در خواب که لبنیات تازه و پاکیزه بفروش میرساند ، علامت آرامش و راحتی است .