تعبیر خواب ثبت کردن

۱ـ اگر خواب ببینید کسی نام شما را در دفتر ثبت می کند ، نشانه آن است که کاری را به عهده می گیرید که دیگران آن را به پایان می رسانند .

۲ـ اگر خواب ببینید جایی با اسم جعلی ثبت نام می کنید ، نشانه آن است که مرتکب گناهی خواهید شد که برایتان ناراحتی فکری زیادی به همراه خواهد آورد .