تعبیر خواب حلاجی

محمدبن سیرین گوید: حلاج در خواب مرد قوی بود که کارهای مردمان به دست او گشاده شود. اگر بیند که حلاجی میکرد، دلیل که او را با مردی به این صفت که گفتیم صحبت افتد.

حضرت امام جعفر صادق فرماید: حلاجی در خواب بر دو وجه بود. اول: منفعت. دوم: گشایش کارهای فرو بسته.