تعبیر خواب درخت اقاقیا

لوک اویتنهاو می گوید :
درخت اقاقیا
دیدن : خوشبختی و برد
استشمام بوی آن : اختلاس ، یک اختلاس مادی اتفاق خواهد افتاد.