تعبیر خواب درخت انجیر

دلیل بود بر مردی توانگر و خداوند نعمت.