تعبیر خواب درخت شفتالو

به خواب دیدن، دلیل کند بر مردی توانگر و حکیم که نرم و آهسته باشد.