تعبیر خواب درخت نی

دلیل بود بر مردی بدخوی و سخن چین.