تعبیر خواب درخت چنار

 دلیل کند بر مردی مبارک که منفعت از او به خویشان و دوستان رسد.