تعبیر خواب دفتر

لوک اویتنهاو می گوید :
دفتر – جهت تحریر – : به حقیقت پیوستن امیدهایتان