تعبیر خواب راکت

دیدن راکت در خواب ، نشانه باز ماندن از تفریح دلخواه است .اگر دختری چنین خوابی ببیند ، نشانهآن است که در تفریح مورد علاقه خود نمی تواند شرکت کند .