تعبیر خواب سال نو

۱ـ اگر خواب ببینید در ایام عید به سر می برید ، علامت آن است که زندگی زناشویی شما با سعادت همراه خواهد بود .

۲ـ اگر خواب ببینید در ایام عید احساس کسالت و خستگی می کنید ، نشانه آن است که حرفه و شغل شما در موقعیت نامساعدی قرار خواهد گرفت .