تعبیر خواب سد

لوک اویتنهاو می گوید :
سد : خوشبختی