تعبیر خواب سداب

در خواب خصومت بود و بیداد. اگر بیند سداب داشت یاکسی به وی داد، دلیل است با او خصومت زیاده شود. جابرمغربی گوید: اگر بیند سداب زرد و پژمرده شد و می خورد، دلیل باشد بر بیماری او. اگر بیند که سداب را به کسی داد یا از خانه بیرون انداخت از جنگ و خصومت رسته گردد و علی الجمله دردیدن سداب هیچ خیر نباشد.