تعبیر خواب سرفیدن

محمدبن سیرین گوید: سرفیدن درخواب بر پنج وجه است. اول: سرفه تر. دوم: سرفه خشک. سوم: سرفه که بلغم بر آرد. چهارم: سرفه که خون برآرد. پنجم: سرفه که صفرا برآرد. اگر بیند به گاه سرفیدن بلغم برآورد، دلیل که نزد کسی شکایت نماید از بلائی و رنجی که به وی رسد، یا به سبب مال که از او ضایع شود. اگر دید سرفه خشک داشت، دلیل که شکایتی کند که محال و بیهوده است. اگر دید به وقت سرفیدن صفرا برآورد، دلیل که مردی بود بدخوی، که هر کس از وی شکایت نماید. اگر یدی پیش مهتری می سرفد، دلیل که شکایت خود نزد مهتری نماید. اگر بیند آهسته می سرفید، دلیل که غمخوار دین است. ابراهیم کرمانی گوید: اگر دید می سرفید، دلیل که کسی شکایت از وی بکند. اگر دید که او را سرفه می آمد، دلیل ناتوانی است.

جابرمغربی گوید: اگر دید سرفه در گلوی او بماند، چنانکه نتوانست برآرد، دلیل است بر هلاک او. اگر دیداو را سرفه پیدا شد، از جمله سرفه پیران، چنانکه بلغم می انداخت، دلیل که از غم و اندوه فرج یابد. اگر بیند او را سرفه جوانان پیدا گردید، همین تاویل دارد.

حضرت امام جعفر صادق فرماید: اگر کسی به خواب دید که می سرفید، دلیل که او را از پادشاه رنج و آفت رسد.