تعبیر خواب سر – کله

حضرت دانیال گوید: سر در خواب دیدن مهتر گروه باشد.اگر بیند سر بریده فرا گرفت، دلیل که کسی دوست و مهتر وی گردد و او را خواستگار بود و از او خیر و منفعت یابد. اگر بیند که بی زخم سر از تن او جدا گردید، اگر توانگر است درویش شود، اگر وام دارد وامش گذارده گردد و از غم فرج یابد، اگر بنده است آزاد شود، اگر بیمار است شفا یابد، اگر در علتی بی درمان گرفتار است زود بمیرد. اگر مهتری سر بریده بیند ولایت یابد. اگر غلام این خواب بیند، دلیل که زنی توانگر بخواهد.

محمدبن سیرین گوید: اگر کسی سر بریده را به جائی افکنده بیند، دلیل است جمعی مهتران در آنجا جمع شوند. اگر بیند پوست سرچارپائی یا ددی می خورد، دلیل است بر یافتن مال. اگر بیند پوست سر مردم را خام همی خورد، دلیل که مال و نعمت یابد. اگر بیند سر مجهول خورد، دلیل که سرمایه کسی را بخورد. اگر بیند سر مرغی می خورد، دلیل که مال پادشاه خورد. اگر بیند سر مرده پیش او آوردند باسرهای دیگر، دلیل که سرکرده آن گروه پیش او آیند و از ایشان خیر ونیکی بیند، خاصه که از گوشت سرها بخورد. اگر زنی در خواب بیند، دلیل بود که از توانگر خیر و نیکی بیند. اگر بیند سر گوسفند میخورد، دلیل که عمرش دراز بود و مال حلال یابد. اگر بیند سرگاو میخورد، دلیل است در آن سال مال و نعمت فراوان یابد. اگر بیند سر بزی می خورد، دلیل است از مهتری سخی و جوانمرد او را مال حاصل شود.

ابراهیم کرمانی گوید: اگر کسی سر خود را بزرگ بیند، دلیل که از مهتری جاه و بزرگی یابد. اگر خود را دو سر بیند، دلیل که کارش قوی شود و عمرش دراز شود و بعضی ازمعبران گویند کاری بزرگ پیش گیرد، لکن در آن کار منفعت نباشد. اگر سر خویش را برهنه بیند، دلیل است در شغلی که بود معزول شود و غمگین و مستمند شود. اگر بیند که از سر او مغز بیرون آمد و بر زمین افتاد، دلیل که سرمایه از دست او برود. اگر بیند مغز را باز جای نهاد، دلیل که سرمایه او بازآید. و اگر سر خویش را چرب بیند. دلیل است توفیق کارهای خیر یابد. اگر بیند سر بریده در دست داشت و ندانست از کیست، دلیل که ده هزار درم سیم بیابد. اگر بیند سر را بر زمین افکند، دلیل است مال را به خیر هزینه کند، یامال از او ضایع شود و اگر سر بریده بیند که در دست داشت، دلیل که مال بسیار یابد. اگر بیند که سر با وی سخن نیکو گفت، دلیل که داد و انصاف دهد. اگر بیند سر با وی سخن زشت گفت، دلیل که انصاف ندارد. اگر بیند که سر او دو نیمه بود، چنانکه نیمه ای در دست راست و نیمه ای دردست چپ بود، دلیل که مادر و پدرش بمیرد. اگر سر خویش را در دست بیند، دلیل است از مهتری خیر و برکت یابد. اگر سر دو نیمه بود و درست شد، دلیل که پدر و مادرش بیمار شوند و عاقبت شفا یابند.

جابر مغربی گوید: اگر دید سر او چون سر فیل بود، دلیل است مال و ولایت یابد. اگر دید سر او چون سر شیر شد، دلیل که به فساد و حرام گراید. اگر دید که سر او چون سر اسب شد، دلیل که از پادشاه مال و نعمت یابد. اگر بیند سر او چون سر خرس شد، دلیل است از بخت کامکاری یابد. اگر بیند سر او چون سر گوسفند شد، دلیل است که جهل بر وی غلبه کند. اگر بیند سر او چون سر شتر شد، دلیل است فرمانروائی یابد و دشمن را قهر کند. اگر دید چون سر خرس شد و به کافران میل نمود، دلیل است که میل به کفر دارد. اگر بیند سر وی از آبگینه بود، دلیل است بر هلاک او. اگر دید سر او سیمین بود یا زرین، دلیل است مال یابد. اگر دید سر او برنجین بود، دلیل است بر خطر و هلاک او. اگر بیند سر او آهنین یا سنگی بود، دلیل است خدمت مردی لاف زن کند. اگر بیند از سر او آتش می افروخت، دلیل که کارش بالا گیرد.

اسماعیل بن اشعث گوید: اگر بیند سر او چون سر چهارپایانی شد، دلیل بر غم و اندوه او کند. اگر بیند سر او چون سر ددان شد، دلیل است ولایتی از گزاف بگیرد و دشمن را قهر کند. اگر بیند سر او چون سر مرغان شد، دلیل که به سفر رود. اگر بیند سر او پخته بود و می خورد، دلیل است که سرمایه خود را بخورد. اگر دید کسی سرش از تن جدا شد و بعد از آن باز به جای خود نهاد و درست شد، دلیل است که سرانجام درجه شهیدان یابد. اگر بیند سری درکنار داشت و زنش آبستن بود، دلیل است پسری آورد. اگر کسی سر خود را تراشیده بیند، دلیل که شوهرش بمیرد. اگر بیند که سربریان می خورد، دلیل کند که مال یابد.

جابرمغربی گوید: اگر دید سر بریان می خورد، به تاویل رئیس باشد. اگر بیند سر بریان می خرید یا کسی بدو داد، دلیل است از کسی فائده بدو رسد. اگر دید سر خام می خورد، مهتری غیبت کند و سر پخته بهتر از خام باشد.

اصفهانی گوید: سرِ مردم به خواب ، پدر بود یا مهتر یا پسر. اگر سرِ خویش را بریده بیند، دلیل که از پدر یا مادر جدا شود. اگر سرِ خود بر دست خود دید، دلیل که با ایشان پیوندد. اگر دید سرِ خود را به گردن باز بست، دلیل که از کسی بضاعت ستاند یا وام کند. اگر بیند سرهای بریده در پیش داشت و رقص می کرد، دلیل که مهتر آن دیار را غم و اندوه و مصیبت رسد. اگر سر پادشاهی بر دوش خود بیند، دلیل که دو هزار درم بیابد به رنج و سختی بسیار.

حضرت امام جعفر صادق فرماید: سر مردم به خواب دیدن یازده وجه است. اول: رئیس. دوم: مهتر. سوم: پدر. چهارم: مادر. پنجم: امیر. ششم: عالم. هفتم: ده هزار درم. هشتم: پسر. نهم: غلام یا کنیز. دهم: زن. یازدهم: توانگری. اگر کسی بیند سر او درد می کرد و جامه پاک پوشیده بود، دلیل که او را با مهتران صحبت افتد و کار او نیکو شود و دولت یابد. اگر چرکین پوشیده بود چنانکه قصابان پوشند، دلیل که او را به سبب مهتری غم و اندوه رسد.