تعبیر خواب سعتر

محمدبن سیرین گوید: دیدن سعتر در خواب ، دلیل غم و اندوه بود و در دیدن آن هیچ چیز نباشد.