تعبیر خواب سماور

منوچهر مطیعی تهرانی گوید:
سماور پر از آب جوش همسر بد خلق و خشمگین است.