تعبیر خواب سیاره

دیدن سیاره ای در خواب ، نشانه رفتن به سفری خسته کننده و پذیرفتن وظیفه ای سنگین است .