تعبیر خواب شعبده – شعبده باز

دیدن شعبده باز در خواب ، نشانه آن است که در راه جستجوی ثروت و شادمانی با تجربه هایی تلخ روبرو می شوید .