تعبیر خواب شهرت

۱ـ اگر خواب ببینید فردی مشهور هستید ، نشانه آن است که امیدهای شما به یأس تبدیل می گردد .

۲ـ دیدن اشخاص مشهور در خواب ، علامت آن است که از گمنامی به افتخار و شهرت می رسید .