تعبیر خواب فقیر

۱ـ دیدن فقیری پیر در خواب ، علامت مدیریت نادرست و از دست دادن دارایی است . و خبرهایی که شما را رسوا خواهد کرد . به شهرت و اعتبار شما آسیب وارد خواهد ساخت .

۲ـ دیدن خواب بذل و بخشش به فقیر ، نشانه رضایت و خرسندی از وضع موجود می باشد .

۳ـ اگر خواب ببینید از بخشش به فقیری امتناع می کنید ، تعبیر خوبی ندارد.