تعبیر خواب قاپیدن

لوک اویتنهاو می گوید :
قاپیدن چیزی در هوا : پیشرفت در امور