تعبیر خواب قسط

محمدبن سیرین گوید: اگر بیند که قسط در زیر خود می سوخت، دلیل که مردم او را ثنا گویند و نامش در جهان منتشر گردد به نیکی. اگر بیند که دود آن گنده و ناخوش بود، تاویل به خلاف این بود.

جابرمغربی گوید: اگر بیند قسط می خورد، دلیل است غمگین گردد.