تعبیر خواب لرزیدن

محمدبن سیرین گوید:اگر کسی بیند سر او میلرزید، دلیل زحمت است.
اگر بیند گردن او میلرزید، دلیل که امانت نگذارد. اگر بیند کفهای او میلرزید، دلیل است سخنی سخت بشنود. اگر بیند شکم او میلرزید، دلیل که در سفر به زحمت افتد.

ابراهیم کرمانی گوید: اگر بیند همه اندام او میلرزید، دلیل است که سختی بیند. اگر دید پایش میلرزید، دلیل که در سفر به زحمت افتد.

حضرت دانیال گوید: دیدن لرزیدن اندام ها به خواب در چهار وجه است. اول: ضعف احوال. دوم: ترس و بیم. سوم: غم و اندوه. چهارم: مضرت و بیماری.

محمدبن سیرین گوید: اگر بیند آسمان میلرزید، دلیکه در آن دیار ظلم بود. اگر بیند آفتاب یا ماه میلرزید، دلیل است پادشاه آن ملک را مضرت رسد.

جابرمغربی گوید: اگر دید عرش میلرزید، دلیل بر بی دیانتی علما است. اگر لوح و قلم میلرزید، دلیل بدحالی دبیران است. اگر بیند هفت آسمان میلرزید، دلیل محنت است.