تعبیر خواب مامینا

به خواب دیدن دروقت و بی وقت غم بود.