تعبیر خواب مسابقه – مسابقه دادن

لوک اویتنهاو می گوید :
مسابقه دو : رضایت

۱ـ اگر خواب ببینید در مسابقه ای شرکت کرده اید ، علامت آن است که تلاش می کنید به اهداف و آرزوهای خود دست بیابید .

۲ـ اگر خواب ببینید در مسابقه ای برنده می شوید ، علامت آن است که بر رقبای خود ظفر خواهید یافت .