تعبیر خواب مقنعه

دیدن مقنعه زن را، دلیل شوی بود و مرد را، دلیل زن است. اگر زنی بیندکه مقنعه از سر او درافتاد، دلیل ک از شوهر جدا شود. اگر دید از مقنعه او پاره ای بسوخت، دلیل که شوهرش رااز حاکم ترسی بود.

ابراهیم کرمانی گوید: زنان را هرچه مقنعه بود شوی بود، اگر ندارد به شوهرش دهند.

جابرمغربی گوید: اگر زنی بیند مقنعه سبز در سر داشت، دلیل که مردش دیندار بود. اگر سفید بود همین، دلیل است. اگر سرخ بود دلیل که شوهرش طرب دوست بود. اگر سیاه بیند، دلیل که شوهرش اندوهگین باشد، اگر کبود بیند، دلیل مصیبت بود. اگر زرد بیند، دلیل بیماری است.

حضرت امام جعفر صادق فرماید: دیدن مقنع درخواب بر چهار وجه است. اول: زن. دوم: کنیزک. سوم: خادم. چهارم: منفعت یافتن از زنان.