تعبیر خواب نشستن

اگر بیند به زمین مقیم نشسته بود، دلیل است از سفر مال حاصل کند.
اگر بیند که بر زمین خفته بود، همین دلیل است.

حضرت امام جعفر صادق فرماید:دیدن نشستن به اسب یا استر یا خر چهار وجه است. اول: بخت. دوم: دولت. سوم: مرتبه. چهارم: فرمانروائی. اگر بیند با مصلحان نشسته بود، دلیل بر صلاح دین او است. اگر بیند که با مفسدان نشسته بود به خلاف این بود.