تعبیر خواب نمکسو

دیدن نمکسو به خواب ، دلیل بر روزی حلال است، اگر که از گوشت گوسفند فربه بیند، اگر از گوشت لاغر بیند، دلیل زیان است.