تعبیر خواب نهنگ – وال

دیدن نهنگ به خواب . دلیل بر مرد ی دزد است. اگر بیند نهنگ او را سوی آب کشید و غرق کرد، دلیل که در آب غرق شود. اگر بیند نهنگ او را بگزید، دلیل که از دشمن مضرت بیند.

ابراهیم کرمانیگوید: اگر بیند نهنگ او را فرو برد، دلیل که ماهی او را هلاک کند. اگر بیند با نهنگ جنگ نمود و بر وی غالب شد، دلیل که بر دشمن ظفر یابد. اگر غالب نشد به خلاف این است ودیدن پوست و گوشت و استخوان او به خواب ، دلیل مضرت است.

۱ـ اگر خواب ببینید نهنگی به یک کشتی نزدیک میشود ، علامت آن است که با قبول کردن وظایف متعدد ، ثروتی از کف میدهید .

۲ـ اگر خواب ببینید نهنگی به کشتی نزدیک میشود و ناگاه محو میگردد ، علامت آن است که وظایفی که به عهده گرفته اید با موفقیت به سرانجام خواهید رساند .

۳ـ اگر خواب ببینید نهنگی کشتی را واژگون میسازد ، علامت آن است که به گرداب مصیبتها خواهید افتاد .