تعبیر خواب نیزه

اگر کسی بیند با نیزه سلاح دیگر نداشت، دلیل که او را فرزندی آید یا برادری. اگر بیند با نیزه سلاحهای دیگر داشت، دلیل که حکمش در ولایت ها روان شود. اگر بیند نیزه او بشکست، دلیل که فرزند یا برادرش بمیرد. اگربیند نیزه او را ببردند، دلیل که کارش شوریده شود. اگر بیند نیزه کوتاه در دست داشت، دلیل که او را فرزندیآید. اگر زن ندارد خبری بدو رسد. اگر بیند با نیزه سلاح تمام پوشیده داشت دلیل که جاه و بزرگی یابد. اگر بیند پادشاه نیز بدو داد، دلیل که از آن کس بدو چیزی رسد. اگر بیند نیزه در دست داشت و بشکست خاصه به وقت کارزار. دلیل که از دشمن بدو مضرت رسد.

حضرت امام جعفر صادق فرماید: دیدن نیزه درخواب بر شش وجه است. اول: عجب. دوم: ولایت. سوم: عمردراز. چهارم: ظفر. پنجم: ریاست. ششم: منفعت.

۱ـ اگر خواب ببینید با نیزه ای از خود دفاع میکنید ، نشانهآن است که در خصوصی ترین امور زندگی شما تجسس میکنند تا شما را متهم سازند ، اما شما بعد از جر و بحثهای فراوان بیگناهی خود را اثبات می کنید .

۲ـ اگر خواب ببینید نوک نیزه ای در بدنتان فرو میرود ، علامت آن است که دشمنان موفق میشوند برایتان دردسر فراهم کنند .

۳ـ اگر خواب ببینید دیگران نیزه در دست دارند ، علامت آن است که منافعتان در خطر است .

۴ـ دیدن نیزه در خواب ، علامت روبرو شدن با دشمنانی خطرناک و کسب تجارب زیان بار است .

۵ـ اگر خواب ببینید نیزه ای شما را زخمی میکند ، علامت آن است که با قضاوتی غیرمنصفانه خود را به دردسر میاندازید.

۶ـ دیدن نیزه شکسته در خواب ، نشانه آن است که به چیزهای به ظاهر غیرقابل نفوذ ، نفوذ خواهید کرد و آرزوهایتان برآورده خواهد شد .