تعبیر خواب نی – نی زدن

حضرتِ دانیال گوید: اگر بیند نی بسیار داشت، دلیل که اندک چیزی به وی رسد.

۱ـ شنیدن آوای نی در خواب ، نشانه آن است که در موقعیتی قرار می گیرید که ناچار میشوید از حیثیت خود و یکیا ز نزدیکانتان دفاع کنید .

۲ـ اگر خواب ببینید نی مینوازید ، نشانه آن است که هر چه پشت سر شما بگویند نمیتوانند به شهرت شما آسیب وارد کنند .

۳ـ اگر دختری خواب ببیند نی مینوازد ، نشانه آن است که با سربازی ازدواج خواهد کرد .