تعبیر خواب کاخ

لطفا به حرف ـ ق ـ کلمه قصر نگاه کنید. تعبیر قصر و کاخ یکی است.