تعبیر خواب کانگورو

۱ـ دیدن کانگورو در خواب ، نشانه آن است که دشمنی میکوشد شما را در موقعیت خطرناکی قرار دهد .

۲ـ اگر خواب ببینید کانگورو به شما حمله میکند ، علامت آن است که آبرویتان در خطر قرار خواهد گرفت .

۳ـ اگر در خواب کانگورویی را بکشید ، علامت آن است که بر دشمنان و موانعی که بر سر راه شما ایجاد میشود پیروز خواهید شد .

۴ـ دیدن مخفیگاه کانگورو در خواب ، علامت آن است که در راه صحیحِ کسب موفقیت قرار میگیرید .