تعبیر خواب کشکاب

محمدبن سیرین گوید: اگر بیند عناب و بنفشه و شکر کشکاب کرده بود و می خورد، دلیل است مال حلال یابد و از غم برهد. اگر بیند نتوانست خورد، تاویلش به خلاف این است.